+48 606 747 461

Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży firmy FIVER Sebastian Groth

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c. i są stosowane przez firmę FIVER Sebastian Groth.
 2. Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:
  1. a) FIVER – FIVER Sebastian Groth z siedzibą w Bolesławcu (59-700), Łaziska 118, NIP 6121874669, REGON 389639522
  2. b) Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną dokonującą zakupu towarów oferowanych przez firmę FIVER,
  3. c) Strony – FIVER i Klient,
  4. d) Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) – niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży FIVER,
  5. e) Towar – produkty, towary sprzedawane przez FIVER.
II. Zawarcie umowy
 1. Do zawarcia umowy dochodzi na skutek:
  1. a) przyjęcia bez zastrzeżeń oferty handlowej złożonej Klientowi przez FIVER, w terminie ważności oferty, i lub
  2. b) złożenia przez Klienta zamówienia i złożenia przez FIVER oświadczenia o jego przyjęciu.
 2. Oferty handlowe składane przez FIVER są sporządzane w formie pisemnej i doręczane Klientowi pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście oraz są wiążące w okresie podanym w treści oferty.
 3. Wprowadzenie przez FIVER zmian lub uzupełnień do złożonej oferty uznaje się za nową ofertę handlową, która unieważnia wszystkie wcześniej złożone oferty.
 4. Klient składa zamówienie pisemnie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.
 5. Zamówienie powinno określać: dane Klienta, dane personalne osoby składającej zamówienie, opis przedmiotu zamówienia (np. wymiary produktu, kolor tkaniny, kolory nadruków, ilość zamówienia, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianych produktów), dokładny adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty.
 6. Zamówienie wiąże Klienta od daty jego złożenia. Od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez FIVER lub przystąpienia do jego realizacji anulowanie zamówienia nie jest możliwe.
 7. FIVER nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie przyjętych na siebie obowiązków w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne lub połączenie zdarzeń czy okoliczności, niezależne od FIVER i niemożliwe do przewidzenia (takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, skutki wynikające z aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej) czy zdarzenia takie, za które FIVER nie ponosi winy.
III. Cena i warunki płatności
 1. Ceny towarów w cennikach FIVER są podawane w złotych polskich (PLN).
 2. Cena towaru podawana w cennikach, w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
 3. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy FIVER.
 4. W przypadku opóźnienia się Klienta z uregulowaniem całości lub części należności za wydany towar lub wykonaną usługę, FIVER ma prawo do naliczenia Klientowi odsetek ustawowych za czas opóźnienia.
 5. FIVER zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty całkowitej lub częściowej przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, o czym poinformuje Klient w chwili przedstawienia oferty handlowej, ceny towaru lub potwierdzania zamówienia.
 6. O żądaniu przedpłaty wskazanej w pkt.5 decyduje FIVER, uwzględniając takie czynniki jak: personalizowane zamówienia, okresu współpracy z Klientem, wielkość zamówienia oraz inne.
IV. Warunki dostawy, wydanie i odbiór towaru
 1. Termin i miejsce realizacji umowy będzie każdorazowo uzgodnione przez strony. Terminy dostaw określone w potwierdzeniach mogą być przybliżone. Dostawy mogą być realizowane partiami, każda dostawa częściowa może być oddzielnie fakturowana przez FIVER.
 2. Dostawa towaru może nastąpić poprzez dostarczenie go do siedziby Zamawiającego lub pod adres wskazany przez Zamawiającego. Dostawa towarów odbywa się na koszt i na ryzyko Zamawiającego.
 3. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia wyrobu i/lub usługi co do ilości, a także ewentualnych wad jawnych (uszkodzenia zewnętrzne przesyłki) w momencie odbioru, a co do jakości (nie dotyczy wad możliwych do stwierdzenia przy odbiorze) w terminie 7 dni po odbiorze oraz niezwłoczne w tym terminie winno nastąpić zgłoszenie ewentualnych wad. Reklamacja wymaga przekazania wszelkiej dokumentacji związanej ze zleceniem. W przeciwnym razie nie będziemy mogli zapewnić natychmiastowego zbadania oraz opracowania reklamacji z tytułu wad towaru. Zmiany koloru wynikające z uwarunkowań technicznych nie podlegają reklamacji.
 4. FIVER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie towaru w transporcie, zwłaszcza w przypadku, gdy Klient nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie powiadomi o tym fakcie FIVER zgodnie z Pkt. IV ust.6.
 5. FIVER nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli:
  1. a) opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru FIVER przez dostawcę towaru lub opóźnienie w dostawie powstało z winy przewoźnika,
  2. b) spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez FIVER, o którym mowa w pkt. III ust. 5-6 niniejszych OWS.
 6. W chwili odbioru towaru / przesyłki z towarem Klient zobowiązuje się do:
  1. a) starannego zbadania jego opakowania pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz do zbadania towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych), a także pod względem zgodności ze specyfikacją określoną w ofercie/zamówieniu.
  2. b) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody, w którym odnotuje wszelkie braki lub uszkodzenia towaru.
 7. Podpisanie dowodu dostawy / listu przewozowego dostarczonego wraz z towarem jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu przesyłki z treścią dowodu dostawy / listu przewozowego / faktury VAT dostarczonych wraz z towarem, a tym samym jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez FIVER.
 8. Klient nie może się zwolnić z obowiązków, o których mowa w ust. 6 oraz od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. Klient na własne ryzyko może zrezygnować z dokonania oględzin, o których mowa w ust. 6, zobowiązany jest jednak do podpisania dowodu dostawy / listu przewozowego.
 9. Uprawnienie Kupującego do zgłoszenia roszczeń z tytułu braków jakościowych dostarczonych towarów wygasa z upływem 7 dni licząc od dnia dostawy.
V. Gwarancja i reklamacja
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru z przyczyn leżących po stronie FIVER, FIVER ma prawo, wg własnego uznania, do usunięcia wady lub dostarczenia towaru zastępczego. Usunięcie wady lub dostarczenie towaru zastępczego zostanie zrealizowanie w adekwatnym czasie, którego wymaga zdobycie towaru, wynikającym z ogólnych uwarunkowań rynkowych.
 2. O ile odrębnie wydany dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej towary FIVER objęte są gwarancją obowiązującą w terminie jednego roku licząc od dnia, kiedy artykuł został Zamawiającemu wydany. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje:
  1. a) szkód powstałych w trakcie transportu,
  2. b) szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego zainstalowania towaru (z wyłączeniem przypadku instalacji przez FIVER) lub nieprawidłowej eksploatacji rozumianej jako użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji.
  3. c) szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia,
  4. d) szkód powstałych w wyniku działania czynników chemicznych, elektrycznych lub elektrolitycznych, uderzeń wody i tym podobnych,
  5. e) szkód powstałych z innych przyczyn nie leżących po stronie FIVER
 3. Towar nie podlega gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonania samowolnych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 4. Reklamowany towar winien być dostarczony na adres wskazany przez FIVER przez Zamawiającego z pełnym wyposażeniem w opakowaniu gwarantującym w czasie transportu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 5. W przypadku stwierdzenia przez FIVER nie zasadności złożonej reklamacji, wszelkie koszty poniesione z tego tytułu obciążają zgłaszającego reklamację.
 6. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza – z uwzględnieniem postanowień pkt. 7 – uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. OWH stanowią modyfikację warunków rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym i mają pierwszeństwo zastosowania dla wszystkich umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, świadczenia usług i innych podobnych umów zawieranych przez FIVER o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualne uzgodnione postanowienia umów nie stanowią inaczej.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie opracowania i dokumenty, które Klient otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Klient może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.
 2. Wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w celu zawarcia umowy lub jej zmiany, powinny być, pod rygorem nieważności doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji Stron.
 5. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93), przy czym wyłącza się konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzoną w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby FIVER.